ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Το πρόγραμμα λειτουργεί τόσο ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης όσο και μερικής φοίτησης. Το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι διάρκειας δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων, ενώ το πρόγραμμα μερικής φοίτησης είναι διάρκειας τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Σ’ αυτά προστίθενται 1 ή 2 εξάμηνα αντίστοιχα για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο διαρκεί 13 ημερολογιακές εβδομάδες διδασκαλίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας εγγραφής.
2. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από θεωρημένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
3. Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ισχύει και για τους επί πτυχίω φοιτητές, που πρόκειται να αποφοιτήσουν στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου).
4. Ένα αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας/διπλωματικής εργασίας (εφόσον έχει εκπονηθεί για την απόκτηση πτυχίου) σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
5. Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές.
6. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
7. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν επιπλέον να καταθέτουν πιστοποιητικά επάρκειας γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται ακαδημαϊκά κριτήρια όπως: ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς

Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Από τους υποψηφίους θα επιλεγούν κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. “Πληροφοριακά Συστήματα” του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος ακολουθείται η εξής διαδικασία:

1. Κατάθεση του ποσού των διδάκτρων που αντιστοιχεί στο Α’ εξάμηνο σπουδών σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

2. Υποβολή Αίτησης Εγγραφής στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού. Απαραίτητα δικαιολογητικά:

· Φωτοαντίγραφο Πτυχίου
· Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου 
· 4 φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
· Φωτοαντίγραφο κατάθεσης των διδάκτρων

Close Menu