ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγονται με αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια από το σύνολ των υποψηφίων. Ο αριθμός των φοιτητών είναι τριάντα (30) για να διασφαλιστεί η άμεση επαφή και επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, καθώς επίσης και η
ποιότητα του Προγράμματος. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. έπειτα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με γνώμονα τα εξής κριτήρια:

α. τον βαθμό πτυχίου,
β. την βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ.,
γ. τον βαθμό και το αντικείμενο της διπλωματικής/πτυχιακής τους εργασίας (όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο) και
δ. την ενδεχόμενη ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Αρμόδια για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή τη διεξαγωγή εξετάσεων και συνεντεύξεων, τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται κατά την επιλογή, είναι η Γ.Σ. του Τμήματος. Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από επιτροπή μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Π.Μ.Σ., που συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων, των εργασιών και των εξετάσεων είναι η Ελληνική και/ή η Αγγλική. Η ελάχιστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας που απαιτείται για την μελέτη της ξένης βιβλιογραφίας, πιστοποιείται με την κατάθεση σχετικού τίτλου επιπέδου First Certificate in English- FCE (Lower) τουλάχιστον ή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου από το ΥΠΕΠΘ.

Close Menu