Περιγράμματα Μαθημάτων ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα

Ανάλυση Δεδομένων και Μέθοδοι Έρευνας

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους σπουδαστές των βασικών μεθοδολογιών Ανάλυσης Δεδομένων και Στατιστικής Έρευνας, συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη. Η απόκτηση κατάλληλης ερευνητικής παιδείας και ικανότητας κατανόησης της μεταβλητότητας που συνυπάρχει στο επιχειρηματικό περιβάλλον, για τη λήψη αξιόπιστων επιχειρηματικών αποφάσεων.

Στόχοι του μαθήματος είναι η εκμάθηση από τους σπουδαστές των βασικών μεθοδολογιών Ανάλυσης Δεδομένων και η παροχή θεμελιώδους και επίκαιρης γνώσης των θεμάτων των Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) συνδυάζοντας αρμονικά την θεωρία με την πράξη. Επίσης η απόκτηση ικανότητας οργάνωσης και Διαχείρισης Δεδομένων μιας επιχείρησης. Τέλος η κατανόηση από τους σπουδαστές της θεωρίας και μεθοδολογίας των ΣΔΒΔ στο περιβάλλον μιας σύγχρονης επιχείρησης και η συμβολή τους στην Ανάλυση Δεδομένων.

Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται μέθοδοι για τη διεξαγωγή Επιστημονικής Έρευνας και Ανάλυσης Δεδομένων. Περιγράφονται διάφορες επιστημονικές μεθοδολογίες, τα στάδια διεξαγωγής τους, οι διαδικασίες συγκέντρωσης και ανάλυσης ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων και οι μηχανισμοί ελέγχου της εγκυρότητας και αξιοπιστίας της έρευνας. Επίσης, περιλαμβάνεται η διδασκαλία των στατιστικών μεθοδολογιών ανάλυσης ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων και η πρακτική εφαρμογή της θεωρίας πάνω σε θέματα περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής, παλινδρόμησης και συσχέτισης καθώς και άλλων προηγμένων μεθόδων με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών.

Close Menu