Περιγράμματα Μαθημάτων ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και Διοικητικού Ελέγχου

Το μάθημα στοχεύει στην εμβάθυνση στα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και στα Συστήματα Διοικητικού Ελέγχου ως μέρη των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Επιχειρήσεων ή Οργανισμών.

Ως Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) ορίζεται ένα πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει την λήψη ημιδομημένων ή και αδόμητων αποφάσεων, οι οποίες δεν μπορούν να περιγραφούν αναλυτικά όσον αφορά τα δεδομένα και τις επεξεργασίες που απαιτούνται για την λήψη τους. Ένα ΣΥΑ συνήθως υποβοηθά τους αποφασίζοντες χωρίς να τους υποκαθιστά. Η βοήθεια που προσφέρει έγκειται στην ταχύτερη και βελτιωμένη επεξεργασία δεδομένων η οποία οδηγεί σε πιο ορθές αποφάσεις. Υποστηρίζει δηλαδή τον συνδυασμό των ανθρώπινων διανοητικών ικανοτήτων µε τις δυνατότητες του Η/Υ με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων.

Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι επίσης, η κατανόηση από τους σπουδαστές της διαδικασίας του διοικητικού ελέγχου και των απαραίτητων προϋποθέσεων για την επιτυχία της ελεγκτικής λειτουργίας. Η απόκτηση ικανότητας ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων διοικητικού ελέγχου στο σύγχρονο οργανωσιακό περιβάλλον. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι σπουδαστές θα διδαχθούν τις θεμελιώδεις αρχές του ελέγχου ως βασικής λειτουργίας της διοικητικής επιστήμης αλλά και να σχεδιάζουν συστήματα διοικητικού ελέγχου. Θα αποκτήσουν γνώση του τρόπου λειτουργίας των οικονομικών οργανισμών, κατάρτισης προϋπολογισμών, σχεδιασμού συστημάτων κοστολογικού ελέγχου και μέτρησης της απόδοσης. Επιπλέον, θα μπορούν να σχεδιάζουν και να ελέγχουν συστήματα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.

 

Close Menu