Περιγράμματα Μαθημάτων ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα

Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων είναι ένα συμπαγές σύνολο εφαρμογών λογισμικού που υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και λειτουργιών. Είναι επίσης ένα επιχειρησιακό εργαλείο ελέγχου, παρακολούθησης και συντονισμού των εργασιών στις κεντρικές και απομακρυσμένες εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης. Επιτυγχάνουν τη συγκέντρωση των δεδομένων, την ενοποίηση και ολοκλήρωση όλων των εφαρμογών μιας επιχείρησης και τον επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών, επιδιώκοντας τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών, την αύξηση της παραγωγικότητας, και την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος μέσα από την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής. Για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, τα ERP αποτελούν το βασικό πυλώνα της πληροφοριακής υποδομής που επιτρέπει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της εποχής.

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή προς τους σπουδαστές ολοκληρωμένης και επίκαιρης γνώσης στη βασική πληροφοριακή υποδομή των σύγχρονων επιχειρήσεων και στα δομικά στοιχεία (modules) που συγκροτούν μία πληροφοριακή υποδομή Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων σε μία επιχείρηση. Εμβαθύνει στις έννοιες της λειτουργικότητας (functionality) και της ευχρηστίας (usability) των εφαρμογών αυτού του τύπου και στην τεχνολογική υποδομή των συστημάτων. Στην συνέχεια εξετάζεται το θέμα της ένταξης επιχειρηματικών διαδικασιών ενός οργανισμού σε ένα ERP σύστημα, η δομή και οι δραστηριότητες ενός έργου ERP σε μία επιχείρηση, καθώς και οι κύριες διαδικασίες διοίκησής του. Τέλος, στο μάθημα παρουσιάζεται μία κριτική θεώρηση σχετικά με τα οφέλη, τους κινδύνους, και τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας αναφορικά με την εισαγωγή και αξιοποίηση του ERP από μία σύγχρονη επιχείρηση.

 

Close Menu