Περιγράμματα Μαθημάτων ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα

Έμπειρα Συστήματα – Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι το επιστημονικό πεδίο που έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη θεωριών, μοντέλων και συστημάτων λογισμικού που επιδεικνύουν νοήμονα συμπεριφορά. Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων σχετικών με την θεματολογία, τις έννοιες και τις βασικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες της τεχνητής νοημοσύνης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μεθόδους μηχανικής μάθησης όπως τα Έμπειρα Συστήματα και σε υπολογιστικές μεθόδους όπως τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, τα Συστήματα Ασαφούς λογικής και την Εξελικτική Υπολογιστική.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, μέσω των μεθοδολογιών που έχουν αναπτυχθεί, χρησιμοποιείται πλέον σε πάρα πολλούς τομείς όπως η Ιατρική, η Επιχειρησιακή Έρευνα, τα Χρηματοοικονομικά, η Μηχανολογία, οι Τηλεπικοινωνίες, οι Μεταφορές, η Εκπαίδευση, το Μάρκετινγκ, και θεωρητικά σε όποιον τομέα θα μπορούσε να ωφεληθεί από τη συνδρομή κάποιου ειδικού με εξειδικευμένες γνώσεις και μεθόδους συλλογιστικής. Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιούνται προσομοιώσεις συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης σε περιβάλλον προγραμματισμού MATLAB.

 

Close Menu