Περιγράμματα Μαθημάτων ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα

Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα

Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές επίκαιρες γνώσεις θεμάτων χρηματοοικονομικής που απασχολούν την επιστήμη και βρίσκουν εφαρμογή σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς η επίδραση της τεχνολογίας αποτελεί πηγή συνεχών αλλαγών και καινοτομιών. Πιο συγκεκριμένα, θα μάθουν να σχεδιάζουν, να χρησιμοποιούν και να διαχειρίζονται πληροφοριακά συστήματα για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα  που άπτονται της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης. Έμφαση δίνεται στην απόκτηση γνώσης του τρόπου λειτουργίας των χρηματοοικονομικών αγορών και των υποδομών τους και εν γένει λειτουργίας του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μελετώνται σύγχρονα θέματα και προβλήματα  όπως η λήψη επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφάσεων των επιχειρήσεων υπό καθεστώς κινδύνου και αβεβαιότητας και η απόκτηση ικανότητας χρηματοοικονομικής ανάλυσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων. Θα διδαχθούν επίσης βασικές αρχές αποτίμησης  χρεογράφων και διαχείρισης χαρτοφυλακίου με τη υιοθέτηση χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων.

 

Close Menu