Περιγράμματα Μαθημάτων ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή ολοκληρωμένης και επίκαιρης γνώσης των θεμάτων της ανάλυσης, του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της εφαρμογής Πληροφοριακών Συστημάτων με έμφαση στα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων και Οργανισμών και επίσης η κατανόηση των διαδικασιών που εμπλέκονται στον καθορισμό των απαιτήσεων των Πληροφοριακών Συστημάτων, στον καθορισμό των λύσεων, στην επιλογή των τεχνολογιών και στην εφαρμογή συστημάτων που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιείται μία εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων και στη συνέχεια αναλύεται το τρόπος υλοποίησης ενός πληροφοριακού συστήματος. Παρουσιάζονται όλα τα μοντέλα του κύκλου ζωής του λογισμικού καθώς και το πως καθορίζονται οι προδιαγραφές των απαιτήσεων ενός πληροφοριακού συστήματος. Επίσης, παρουσιάζονται τα μοντέλα παράστασης λογισμικού και η χρησιμότητα των διαγραμμάτων ροών δεδομένων καθώς και των διαγραμμάτων μετάβασης καταστάσεων. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην χρήση των διαγραμμάτων οντοτήτων συσχετίσεων για το σχεδιασμό της βάσης δεδομένων ενός πληροφοριακού συστήματος αλλά και τον έλεγχο του σωστού σχεδιασμού βάσεων δεδομένων.

Close Menu