ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.ΣΑ./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Ο αριθμός εισακτέων κατ΄ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές.

Close Menu