ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα έχουν ορισθεί στο ποσό των 2850 ευρώ, και αντιστοιχούν σε 950 ευρώ για κάθε εξάμηνο φοίτησης.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

Δωρεάν Φοίτηση

Στο Π.Μ.Σ. «Πληροφοριακά Συστήματα» διασφαλίζεται η πρόσβαση των φοιτητών που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.

Υποτροφίες

Στο Π.Μ.Σ. πέρα από τον ένα (1) υπότροφο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ο οποίος γίνεται δεκτός εφόσον αυτός έχει πετύχει στον σχετικό διαγωνισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του εσωτερικού, σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με αυτό του εν λόγω Π.Μ.Σ. και
του ενός αλλοδαπού υποτρόφου του Ελληνικού Κράτους, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης να παρέχεται ένας αριθμός υποτροφιών (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το Ι.Κ.Υ). Επίσης, κάθε χρόνο, απονέμεται περιορισμένος αριθμός βραβείων επίδοσης σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Προγράμματος ανάλογα με την επίδοσή τους και προκύπτει ως μέσος όρος βαθμολογίας όλων των μαθημάτων.

Εταιρικές Επιδοτήσεις

Όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι φορείς του Δημοσίου που απασχολούν προσωπικό και χρησιμοποιούν το ΙΚΑ ως φορέα ασφάλισής του, έχουν τη δυνατότητα να εασφαλίσουν από τον ΟΑΕΔ ένα ετήσιο ποσό για την εκπαίδευση του προσωπικού τους. Το ποσό αυτό
αντιστοιχεί στο 100% της εργοδοτικής εισφοράς «0,45%» που καταβάλλει η επιχείρηση κάθε έτος. Το συγκεκριμένο ποσό, η κάθε εταιρία το καταβάλλει ούτως ή άλλως στο ΙΚΑ μέσω των εργοδοτικών εισφορών και μπορεί να το λάβει πίσω μόνο αν το αξιοποιήσει για
την εκπαίδευση του προσωπικού της. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να χρηματοδοτήσει τα δίδακτρα ενός υπαλλήλου της μεταπτυχιακού φοιτητή.

Χορηγίες

Πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις, διεθνείς και ελληνικοί οργανισμοί συχνά χορηγούν υποτροφίες ολικής ή μερικής απαλλαγής των φοιτητών από τη συμμετοχή τους στις δαπάνες σπουδών με βάση το συνδυασμό οικονομικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να αξιοποιηθεί από τους φοιτητές του προγράμματος.

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη, πάσο και σπουδαστική
ταυτότητα.

Close Menu