ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να συμμετέχουν σε όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα, ασκήσεις, σεμινάρια, έρευνες και γενικότερα κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προβλέπονται από το Π.Μ.Σ., επιτυχή εξέταση στα προβλεπόμενα μαθήματα καθώς και επιτυχή δοκιμασία και υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες ECTS.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

α/αΜάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

(ECTS)

1

Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία

(Information Systems and Digital Innovation)

7.5
2

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

(Information Systems Design and Development)

7.5
3

Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα

(Financial Information Systems)

7.5
4

Τεχνητή Νοημοσύνη

(Artificial Intelligence)

7.5
 ΣΥΝΟΛΟ30

Β’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

α/αΜάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

(ECTS)

1

Σύγχρονες Εξελίξεις στα Πληροφοριακά Συστήματα

(Recent Advances in Information Systems)

7.5
2

Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό

(Web Programming)

7.5
3

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και Διοικητικού Ελέγχου

(Decision Support and Management Control Systems)

7.5
4

Ανάλυση Δεδομένων και Μέθοδοι Έρευνας

(Data Analysis and Research Methods)

7.5
 ΣΥΝΟΛΟ30

 Γ΄ Εξάμηνο

Διπλωματική Εργασία

 
Το τρίτο εξάμηνο πλήρους φοίτησης αφορά στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 πιστωτικών μονάδων ECTS. Η εργασία μπορεί να εκπονείται και κατά το Θερινό εξάμηνο (Μάιος  – Σεπτέμβριος).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να συμμετέχουν σε όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα, ασκήσεις, σεμινάρια, έρευνες και γενικότερα κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προβλέπονται από το Π.Μ.Σ., επιτυχή εξέταση στα προβλεπόμενα μαθήματα καθώς και επιτυχή δοκιμασία και υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες ECTS. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

α/αΜάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

(ECTS)

1

Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία

(Information Systems and Digital Innovation)

7.5
2

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

(Information Systems Design and Development)

7.5

Β΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

α/αΜάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

(ECTS)

1

Σύγχρονες Εξελίξεις στα Πληροφοριακά Συστήματα

(Recent Advances in Information Systems)

7.5
2

Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό

(Web Programming)

7.5

 Γ΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

α/αΜάθημα                                                                                

Πιστωτικές Μονάδες

(ECTS)

1

Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα

(Financial Information Systems)

7.5
2

Τεχνητή Νοημοσύνη

(Artificial Intelligence)

7.5

Δ΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

α/αΜάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

(ECTS)

1

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και Διοικητικού Ελέγχου 

(Decision Support and Management Control Systems)

7.5
2

Ανάλυση Δεδομένων και Μέθοδοι Έρευνας

(Data Analysis and Research Methods)

7.5

Ε΄ και ΣΤ΄ Εξάμηνα

Διπλωματική Εργασία

 
Το πέμπτο και έκτο εξάμηνο μερικής φοίτησης αφορά στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 πιστωτικών μονάδων ECTS (15 ανά εξάμηνο). Η εργασία μπορεί να εκπονείται και κατά το Θερινό εξάμηνο (Μάιος  – Σεπτέμβριος).

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Πληροφοριακά Συστήματα” (MSc in Information Systems), αποτελεί συνέχεια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα» που λειτουργεί από το 2011 με ιδιαίτερη επιτυχία. Επανιδρύθηκε με βάση τον Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 3801/τ.Β΄/15-10-2019) και τον Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 4867/τ.Β΄/2-8-2023). 

Υποβολή αιτήσεων
Δικαιούχοι συμμετοχής
Κόστος σπουδών
Αξιολόγηση υποψηφίων

Close Menu
Μετάβαση στο περιεχόμενο